Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU "Z miłości do radości"

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem programu  promocyjnego -„Z miłości do radości” określanego dalej jako „Program” i zapewniającym nagrody w Programie jest WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-520 Kraków, ul. W. Warneńczyka 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, zwany dalej: „Organizatorem”,

1.2. Program trwa od dnia 18 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Jest to okres, w którym możliwy jest zakup produktów objętych Programem, oraz zgłoszenie do Programu oraz udział w Programie – na zasadach niniejszego Regulaminu. Okres ten nie obejmuje czasu postępowań reklamacyjnych („Czas trwania Programu”). W terminie od 18 kwietnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. jest możliwe zbieranie punktów, odbieranie nagród oraz głosowanie na cele użyteczne społecznie wskazane przez Fundacje i Stowarzyszenia zaproszone do Programu. W terminie od 17 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. jest możliwe zbieranie punktów w Programie oraz odbieranie nagród przez zarejestrowanych uczestników Programu.

1.3. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin”.

1.4. Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Celem Programu jest:

 1. wsparcie finansowe przez WAWEL S.A. celów użytecznych społecznie, wskazanych przez pięć organizacji – Fundacji i Stowarzyszeń, zaproszonych do udziału w Programie – dalej zwanych „Organizacjami”,
 2. promowanie marki WAWEL – jako marki odpowiedzialnej społecznie i jej produktów objętych Programem oraz umożliwienie konsumentom będących uczestnikami Programu gromadzenia punktów w Programie  i  wymiany ich na nagrody  w sposób określony Regulaminem oraz analiza grupy docelowej konsumentów.

 

1.6. W ramach pkt 1.5 a) Każdy z uczestników Programu ma prawo wybrać cel użyteczny społecznie określony i realizowany przez zaproszoną do Programu Organizację, a Wawel przeznaczy nagrodę na realizację tego celu, w sposób określony w ust. 7 Regulaminu. Lista Organizacji, których działania wesprze WAWEL S.A. znajduje się na stronie www.zmiloscidoradosci.pl. Mechanizm przekazania przez Uczestników liczby punktów (pochodzących z opakowań promocyjnych oraz z paragonów dokumentujących zakup produktów Wawel na wagę) przeznaczonych na cele Organizacji, a co za tym idzie nagrody, którą wypłaci WAWEL S.A. na rzecz tej Organizacji określa niniejszy Regulamin.

 1. Uczestnicy Programu.

2.1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień ust. poniższych.

2.2. Osoba fizyczna zyskuje status uczestnika Programu, określanego dalej „Uczestnikiem”, w chwili zgłoszenia swojego udziału w Programie według zasad rejestracji do Programu określonych w Regulaminie.

2.3. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.4. W przypadku Uczestników, będących osobami niemającymi zdolności do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia woli, w tym zgody tych osób, o których mowa w niniejszym Regulaminie muszą zostać złożone przez przedstawicieli ustawowych tych osób, a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych odpowiednio za zgodą lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób, w formularzu, o którym mowa w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu. Pomimo zgody wyrażonej na formularzu przy rejestracji w Programie, Organizator ma prawo żądać otrzymania potwierdzenia tej zgody na piśmie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości i w razie nie otrzymania takiej zgody, wykluczy takiego Uczestnika z Programu.

2.5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, zstępni ani wstępni.

2.6. Osoba rejestrująca się w Programie zgłasza wyłącznie swój własny udział z zastrzeżeniem ust. 2.4.

2.7. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednej rejestracji w czasie trwania Programu.

2.8. W razie naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w Programie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu. Wykluczony Uczestnik pozbawiony jest prawa do otrzymywania nagród oraz innych świadczeń przysługujących Uczestnikom Programu, co nie narusza prawa do nagród i świadczeń już zdobytych w Programie pod warunkiem uzyskania ich zgodnie z zasadami Regulaminu. Osoba taka traci status Uczestnika. Organizator uprawniony jest do weryfikacji w każdym czasie potencjalnych naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz zasadności przyznania nagród Uczestnikowi. Do momentu zakończenia powyższej weryfikacji, wstrzymane zostaje wydawanie nagród. Negatywny wynik weryfikacji oznacza brak prawa Uczestnika do nagrody.

2.9. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dowodów zakupu (np. paragonów) przez cały czas trwania Programu potwierdzających zakup Produktów, o których mowa w pkt. 4.3. Uczestnicy zobowiązani są również do zachowania oryginalnych opakowań Produktów, o których mowa w pkt 4.3. z widoczną treścią unikalnych kodów alfanumerycznych, tożsamych z tymi, które zgłosili do Programu (dla każdego zgłoszonego do Programu kodu).

 1. Rejestracja w Programie

3.1. Od 18 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.  Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Programie. Rejestracja Uczestnika do Programu musi zgadzać się z postanowieniami wynikającymi z Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Programie, powoduje nieważność zgłoszenia. Wszyscy zarejestrowani w Programie Uczestnicy posiadają indywidualne konto, w którym po zalogowaniu będą widoczne dane Uczestnika podane w Formularzu oraz informacje o aktywnościach danego Uczestnika w Programie i zdobytych przez niego punktach.

3.2. Program prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.zmiloscidoradosci.pl oraz www.wawelradoscwyzwala.pl. Użytkownicy strony www.wawelradoscwyzwala.pl zostaną przekierowani na stronę: www.zmiloscidoradosci.pl. Rejestracji do Programu można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.zmiloscidoradosci.pl (dalej: „Strona”) i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem tej Strony. Rejestracja polega na właściwym i całkowitym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”). Obowiązkowymi warunkami rejestracji jest spełnienie technicznych procedur rejestracji, podanie w treści Formularza wszystkich danych wymaganych dla rejestracji podstawowej, w tym poprawnego adresu e-mail.

3.3. Konsument może dokonać rejestracji podstawowej, w której uzupełnia podstawowe dane: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz podaje własne hasło (obowiązkowe, niezbędne do założenia Konta w Programie). W momencie poprawnego uzupełnienia danych do konsumenta wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail na podany przez konsumenta adres e-mail, z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail (link aktywacyjny).  Kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany Uczestnikowi przez Organizatora jest dopełnieniem procesu rejestracji Uczestnika. Link aktywacyjny  jest wysyłany Uczestnikowi niezwłocznie z chwilą otrzymania poprawnego zgłoszenia udziału w Programie. Kliknięcie w link skutkuje aktywacją indywidulanego konta Uczestnika w Programie (dalej: „Konto”). Dla dokonania rejestracji podstawowej nie jest konieczne wpisanie kodu z opakowań Produktów objętych Programem ani rejestracja paragonów potwierdzających zakup Produktów na wagę, o których mowa w pkt 4.3., jednak Konto staje się aktywne w momencie wpisania przez Uczestnika pierwszego kodu z opakowań Produktów objętych Programem albo dodania pierwszego paragonu potwierdzającego zakup Produktów na wagę, o których mowa w pkt 4.3.

3.4. Po aktywacji linku aktywacyjnego wysłanego na adres podany podczas rejestracji, Uczestnik może zalogować się na Stronie (Logowanie). Logowanie daje dostęp do Konta Uczestnika. Loginem jest adres e-mailowy podany przez Uczestnika, a hasło stanowi to samo hasło, które Uczestnik podał w Formularzu. Brak kliknięcia w link aktywacyjny w ciągu 168 godzin od momentu wysłania e-maila na wskazany w formularzu adres e-mail skutkuje usunięciem Konta.

3.5. Uczestnik może edytować wszystkie dane, za wyjątkiem adresu e-mail (tego elementu formularza Uczestnik nie może zmienić – za pośrednictwem funkcjonalności Konta). Do zmiany hasła dostępu do Konta przewidziany jest mechanizm „Zmiany hasła”, który dostępny jest w sekcji logowania do Programu.

3.6. W ramach Konta Uczestnik może sprawdzić stan swoich punktów w Programie a także zagłosować na cel użyteczny społecznie realizowany przez Organizację, na który Wawel przeznaczy nagrodę– na zasadach wskazanych w ust. 7 Regulaminu.

3.7. Konsument może również dokonać rejestracji rozszerzonej, w której podaje dane: datę urodzenia, nazwę ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod, numer telefonu komórkowego, Uzupełnienie danych w ramach rejestracji rozszerzonej może być dokonane na późniejszym etapie trwania Programu.

3.8 Podanie danych takich jak: nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod, numer telefonu komórkowego, nie jest wymagane, aby Konto zostało założone, ale konieczne do uzupełnienia, aby Uczestnik mógł otrzymać wygraną w Programie nagrodę.

3.9. Przy rejestracji konsument może udzielić zgód (nieobowiązkowo) na przetwarzanie danych w celach marketingowych WAWEL S.A., przesyłanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych w celach badawczych – poprzez oznaczenie formuł odpowiednich zgód na Stronie.  Udzielenie dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest wymagane w celu udziału w Programie.

3.10. Przy rejestracji do Programu konsument powinien zapoznać się z Regulaminem i oznaczyć pole w formularzu rejestracyjnym potwierdzające fakt zapoznania się z Regulaminem.

3.11. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie zgłaszając to Organizatorowi za pomocą komunikacji elektronicznej lub pocztowej lub dzwoniąc na Infolinię (szczegółowe informacje o Infolinii znajdują się w ust. 11.7. Regulaminu).

 1. Punkty Zasady Programu.

4.1. Program polega na nagradzaniu Uczestników za zakup produktów Wawel objętych promocją w ramach Programu – określonych w ust. 4.3. poniżej (dalej: „Produkty” a pojedynczo: „Produkt”) oraz  na głosowaniu na cel użytku społecznego realizowany przez Organizacje wskazane na stronie www.wawelradoscwyzwala.pl oraz www.zmiloscidoradosci.pl, na realizację którego WAWEL S.A przeznaczy nagrodę.

 4.2. W ramach Programu Uczestnicy za każdy zakup Produktu mają możliwość zbierania i rejestracji punktów. Punkty przyznawane w Programie noszą nazwę: „punkty”. Wewnątrz opakowania każdego Produktu konfekcjonowanego (sprzedawanego w opakowaniu) objętego Programem i oznaczanego znakiem promocyjnym (Produkty oznaczone jako biorące udział w Programie),  umieszczony jest unikalny kod alfanumeryczny („Kod”). Wpisanie przez Uczestnika Kodu z nabytego Produktu na Koncie Uczestnika, albo – dla Produktów sprzedawanych luzem – wprowadzenie scanu lub zdjęcia paragonu potwierdzającego zakup Produktów niekonfekcjonowanych wraz z  numerem paragonu i wagą zakupionych Produktów - jest punktowane w ramach Programu.

4.3. Produktami objętymi Programem są wyprodukowane przez WAWEL S.A. i sprzedawane pod marką  „Wawel” produkty określone poniżej (dalej "Produkty", a pojedynczo - "Produkt"), z których zakupem łączy się przyznanie następującej liczby punktów w Programie:

4.3.1. konfekcjonowane słodycze marki Wawel – punktacja odnosi się do każdego opakowania i wiąże się z obowiązkiem rejestracji w Programie na Koncie Uczestnika kodu alfanumerycznego z danego opakowania Produktu:

Produkt

Liczba punktów w Programie za każde opakowanie

Karmelki, galaretki, pastylki w torebkach po 120g – 165g

 

10 pkt

batony 44 – 49g

Czekolady 100g

Kakao 100g

 

 

Cukierki w torebkach  280g

 

20 pkt

Czekolady 282g - 295g

Krówki 250 g

Pastylki 210g

Pastylki 375g

Tofflairs 120g

 

 

Bombonierki  260g, 430g, 500g

30 pkt

 

4.3.2. słodycze marki Wawel sprzedawane na wagę (luzem) – punktacja odnosi się do wagi zakupionych Produktów – wskazanej na paragonie potwierdzającym zakup Produktów; w celu uzyskania punktów za zakup Produktów niekonfekcjonowanych Uczestnik musi dodać do swojego Konta scan lub zdjęcie paragonu potwierdzającego zakup Produktów oraz wagę zakupionych  Produktów, jak również datę nabycia (wystawienia paragonu) oraz numeru paragonu przy czym data nabycia Produktów musi mieścić się w Czasie Trwania Programu. Za zakup produktów na wagę o gramaturze 100g  użytkownik otrzymuje każdorazowo 10 pkt za pierwsze 100 g i każde następne rozpoczęte 100g zakupionego Produktu na wagę, przykładowo:

 

Produkt luz – wg wagi

Liczba punktów w Programie

100g – 200g

10 pkt

201g - 300g

20 pkt

301g-400g

30 pkt

401g-500g

40 pkt

501g-600g

50 pkt

601g-700g

60 pkt

701g-800g

70 pkt

801g-900g

80 pkt

901g-1 000g

90 pkt

 

4.4. Naliczenie punktów na Koncie Uczestnika nastąpi w ciągu 72 godzin od prawidłowego wpisania kodu alfanumerycznego lub dodania scanu lub zdjęcia paragonu.

4.5.  Uczestnik proszony jest o zachowanie paragonów potwierdzających zakup Produktów na wagę (luz) do momentu ich zaakceptowania przez Organizatora. 

4.6. Informacje o Produktach objętych Programem dostępne są również na Stronie, pod numerem Infolinii wskazanym w ust. 11.7. Regulaminu oraz w siedzibie Organizatora.

4.7. Oddanie głosu na wybrany cel Organizacji odbywa się podczas wprowadzania kodu alfanumerycznego z opakowania Produktu albo dodawania zdjęcia lub scanu paragonu. Uczestnik wprowadza kod lub paragon i zaznacza  wybrany przez niego cel Organizacji, następnie operację zatwierdza przyciskiem „Zatwierdź”. Jeśli kod lub paragon zostanie zweryfikowany pozytywnie (jest poprawny) na Koncie Uczestnika pojawia się liczba punktów zgodnie z zapisami w punkcie 4.3 niniejszego Regulaminu i taka sama liczba punktów (punkty bliźniacze) trafia na konto wybranej przez Uczestnika Organizacji.

4.8. Każdy Uczestnik będzie mógł wpisać maksymalnie 10 unikalnych Kodów albo  zarejestrować maksymalnie 10 paragonów z Produktów niekonfekcjonowanych w każdym dniu  kalendarzowym trwania Programu; unikalne kody albo paragony wpisane ponad ten limit nie będą brane pod uwagę w Programie tzn. nie będą naliczane za nie punkty. Po wprowadzeniu 10 błędnych unikalnych kodów albo wadliwych paragonów w czasie jednej doby, Konto Uczestnika zostanie tymczasowo zablokowane; odblokowanie będzie możliwe po kontakcie Uczestnika z Infolinią Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wpisanych kodów i zarejestrowanych paragonów w przypadku podejrzenia o fałszywe źródło ich pochodzenia - Uczestnik może zostać poproszony o okazanie wszystkich paragonów potwierdzających zakup Produktów, zgłoszonych do Programu jak również o przedstawienie opakowań Produktów z kodami zgłoszonymi do Programu. Organizator zastrzega możliwość dodania na Stronie mechanizmu captchy [narzędzie służące do zabezpieczania stron internetowych (formularzy m.in. rejestracyjnych i kontaktowych, for internetowych, itp.) przed publikowaniem danych wysyłanych przez automatyczne skrypty-roboty spamerskie], jak również prawo do zbierania numeru ID i fingerprint Uczestnika - wyłącznie w celu wykluczenia ewentualnych naruszeń zasad rejestracji i uzyskiwania punktów w Programie.

 1. Bonusowe punkty. Aktywności dodatkowe punktowane w ramach Programu – zasady.

5.1. W ramach Programu prowadzone mogą być dodatkowe Aktywności – w tym konkursy cykliczne jak i konkursy jednorazowe. Dodatkowo Organizator prowadzić będzie w ramach Programu dodatkowe aktywności powiązane z Programem, w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział pod warunkiem posiadania punktów lub pod warunkiem rejestracji w Programie. Informacje o dodatkowych planowanych Aktywnościach w ramach Programu będą każdorazowo zamieszczane na Stronie. Organizator zamieści na Stronie szczegółowe zasady lub odrębne regulaminy poszczególnych konkursów.

 1. Nagrody w Programie. Zasady wydania.

6.1. Każdy Uczestnik, który uzyska w Programie co najmniej 200 punktów, uzyskuje prawo do nagrody rzeczowej w postaci torby materiałowej z nadrukiem Wawel – o wartości 20 zł brutto każda. Torby zostaną dostarczone nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej   w terminie 60 dni od dnia spełnienia warunków uzyskania nagrody i wskazania celu Organizacji, na której cel WAWEL S.A przeznaczy nagrodę, oraz podania  prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem.

6.2. Każdy Uczestnik, który uzyska w Programie co najmniej 400 punktów, uzyskuje prawo do nagrody rzeczowej w postaci voucherów z kodem dostępowym uprawniających do wymiany ich na bilety do kina o wartości 25 zł brutto każdy. Vouchery uprawniające do wymiany na bilety do kina będą przesyłane nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem podanym przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym do Programu - w formie kodu do wykorzystania w wybranym przez Uczestnika kinie sieci Helios lub Cinema City na terenie Polski. Kod dostępowy powinien zostać wykorzystany w terminie wskazanym w e-mailu. Kody  zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail nagrodzonemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków uzyskania nagrody (w tym wskazania celu Organizacji).  Z powodów technicznych w jednej informacji e-mail może zostać przesłany jeden voucher z kodem dostępowym uprawniającym do wymiany ich na bilety do kina.

6.3. Każdy Uczestnik, który wpisze po raz pierwszy w Programie Kod z Produktu albo doda paragon, uzyska premię (korzyść) w postaci pomnożenia  liczby punktów x 3 (trzykrotności punktów) zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Korzyść jest przyznawana jednorazowo w dowolnym terminie od aktywacji konta Uczestnika i dotyczy pomnożenia liczby punktów wpisywanych do Programu po raz pierwszy. 

6.4. Każdy Uczestnik, który dokona tzw. rozszerzonej rejestracji  opisanej w punkcie 3.7. uzyska prawo do jednorazowej nagrody rzeczowej w postaci kodu pozwalającego na jednokrotny dostęp do platformy filmowej VOD.pl o wartości 9 zł brutto każdy. Kod dostępu do platformy filmowej VOD.pl będzie przesyłany nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem podanym przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym do Programu - w formie kodu do wykorzystania na platformie VOD.pl. W celu skorzystania z kodu Uczestnik powinien zarejestrować się w serwisie VOD.pl oraz zaakceptować regulamin tego serwisu. Udostępnienie filmu następuje na warunkach udostępniania filmów w serwisie VOD.pl. Kod dostępowy powinien zostać wykorzystany w terminie wskazanym w e-mailu. Kody zostaną wysłane nagrodzonemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków uzyskania nagrody. Każda kolejna edycja danych Uczestnika w ramach rozszerzonej rejestracji nie upoważnia do odbioru nagrody w postaci dostępu do platformy filmowej VOD.pl. W sytuacji, w której Uczestnik zlikwiduje konto i w późniejszym terminie założy kolejne konto oparte na danych identycznych jak w zlikwidowanym koncie, to dokonanie rozszerzonej rejestracji na tym koncie nie upoważnia do odbioru nagrody w postaci dostępu do platformy filmowej VOD.pl.

6.5. Nagrody mają charakter gwarantowany. Zdobyte w Programie nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.6. Po wyborze nagrody przez Uczestnika, saldo punktów na jego koncie w Programie zostaje pomniejszone o liczbę punktów odpowiadającą wartości wybranej nagrody (odpowiednio – 200 pkt w związku z wyborem torby i 400 pkt w związku z wyborem voucheru z kodem dostępowym uprawniającym do wymiany na bilety do kina). Nagród nie można zamienić na ich równowartość pieniężną.

6.7. Organizator poinformuje o nabyciu przez Uczestnika prawa do nagrody na Stronie – w sekcji „Twoje Konto”, jak również prześle do Uczestnika e-mail z informacją o nabyciu prawa do nagrody pod adres wskazany przez Uczestnika przy Rejestracji.

6.8. W razie wątpliwości co do poprawności lub kompletności podanych przez Uczestnika danych umożliwiających doręczenie nagrody, Organizator jest uprawniony do zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o potwierdzenie, uzupełnienie lub aktualizację danych niezbędnych dla dostarczenia nagród.

6.9. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do poprawności zgłoszenia (rejestracji Produktów), Organizator może zażądać by Uczestnik uprawniony do odbioru nagrody, niezwłocznie przesłał pocztą zwykłą albo kurierem, przesyłkę zawierającą oryginały dowodów zakupu potwierdzających zakup wszystkich Produktów, z których unikalne kody zostały zgłoszone do Programu w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych unikalnych kodów oraz opakowania po Produktach zawierające widoczne i czytelne unikalne kody o treści tożsamej z treścią wszystkich unikalnych kodów zgłoszonych do Programu – w odniesieniu do Produktów konfekcjonowanych. W przypadku Produktów na wagę Organizator może zażądać by Uczestnik uprawniony do odbioru nagrody, niezwłocznie przesłał pocztą zwykłą albo kurierem przesyłkę zawierającą oryginały dowodów zakupu potwierdzających zakup wszystkich Produktów na wagę, dzięki którym Uczestnik uzyskał liczbę punktów, uprawniającą go do odbioru nagrody.  Przesyłka powinna zostać nadana pocztą lub kurierem (za potwierdzeniem nadania) na adres Organizatora: Wawel S.A., ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, w terminie 4 dni od wysłania przez Organizatora drogą e-mail oraz drogą pocztową do Uczestnika informacji o prawie do nagrody i żądania przekazania przez niego paragonów (dowodów sprzedaży) i opakowań Produktów. Przesyłka powinna zostać oznaczona dopiskiem „Program Z miłości do radości”. Uczestnik traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o prawie do odbioru nagrody i konieczności wysłania dowodów zakupów, Organizator nie otrzyma wskazanych prawidłowych dowodów nabycia Produktów, dzięki którym Uczestnik otrzymał punkty  w Programie , z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub dowody nabycia będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe. W takim przypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość otrzymania przez Uczestnika nagrody lub jej zrealizowania/skorzystania z niej z przyczyn zależnych wyłącznie od Uczestnika, w szczególności za:

 1. niewłaściwe wypełnienie warunków określonych w Regulaminie przez Uczestnika;
 2. podanie błędnych danych przez Uczestnika i wynikającą z tego niemożliwość kontaktu lub identyfikacji Uczestnika, albo doręczenia lub realizacji Nagrody.

6.11. W razie nie odebrania Nagrody przez Uczestnika lub rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 1. Wsparcie Organizacji.

7.1. WAWEL S.A. chcąc wpierać najcenniejsze inicjatywy społeczne, przeznaczy nagrodę w łącznej kwocie 1 500 000 zł. dla wybranych Organizacji, na których wybrany cel zagłosują Uczestnicy programu, zgodnie z zapisami w punkcie 7.2. W celu jak najlepszego poznania potrzeb społecznych i wsparcia inicjatyw o największej społecznej doniosłości, Wawel S.A. umożliwia Uczestnikom glosowanie na cele użyteczne społecznie, które w ocenie Uczestników Programu najbardziej zasługują na wsparcie finansowe. Lista Organizacji, które otrzymają wsparcie WAWEL S.A. w związku z niniejszym Programem znajduje się na Stronie w www.zmiloscidoradosci.pl. Każdy Uczestnik ma prawo przyznać punkty w Programie (punkty bliźniacze) wybranym Organizacjom – poprzez rozdzielenie punktów w liczbie odpowiadającej liczbie punktów zdobytych przez tego Uczestnika w Programie (rozdzielenie między Organizacje bliźniaczych punktów radości). Programem objętych jest pięć Organizacji:

7.1.1.    Fundacja „AKogo?”, Cel:  Uruchomienie programów naukowych, badań diagnostycznych i programów eksperymentalnych, by skutecznie pomagać pacjentom w śpiączce, dla których obecne metody wybudzania są mało skuteczne lub niewystarczające (m.in. z wykorzystaniem komórek macierzystych i stymulatorów układu nerwowego).

7.1.2. Fundacja „Mimo wszystko”, Cel: Terapia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, w ośrodkach wybudowanych, prowadzonych i utrzymywanych przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Wesprzyj tych, którzy o wsparcie dla siebie nie potrafią nawet prosić. Razem zmieniajmy świat na lepszy i piękniejszy.

7.1.3. Stowarzyszenie Wiosna, Cel: 2000 dzieci – podopiecznych AKADEMII PRZYSZŁOŚCI – uwierzy w siebie i otrzyma szansę na lepszą przyszłość!

7.1.4. Poza Horyzonty „Fundacja Jaśka Meli” Cel: Stworzenie infolinii, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne oraz wyprawy, które pokazują, że amputacja nogi albo ręki to nie koniec świata. Razem z nami zmieniaj życie podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.

7.1.5. Fundacja „Wawel z Rodziną”, Cel:  Wsparcie świetlic środowiskowych poprzez ufundowanie posiłków dla ich podopiecznych. Tysiące dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, będą mogły cieszyć się ciepłym posiłkiem, którego na co dzień im brakuje.

7.2.1. Organizacja, na której cel oddano największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę w wysokości
500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jego realizację.

7.2.2. Organizacja ,której cel otrzyma drugą w kolejności liczbę głosów, otrzyma nagrodę w wysokości
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na jego realizację.

7.2.3. Organizacja, której cel otrzyma trzecią w kolejności liczbę głosów, otrzyma nagrodę w wysokości
300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na jego realizację.

7.2.4. Organizacja, której cel otrzyma czwartą w kolejności liczbę głosów, otrzyma nagrodę w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jego realizację.

7.2.5. Organizacja, której cel otrzyma piątą w kolejności liczbę głosów, otrzyma nagrodę w wysokości
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jego realizację.

7.3. Nagrody będą przeznaczone przez WAWEL S.A. ze środków własnych na podstawie odrębnych porozumień z Organizacjami – i przeznaczone będą na realizację celów wskazanych przez Organizacje w związku z udziałem w Programie.

7.4. Głosowanie przez Uczestnika na wskazany cel danej Organizacji jest możliwe podczas wprowadzania przez Uczestnika kodów z opakowań Produktu lub dodawania paragonu potwierdzającego zakup Produktu. Wskazanie Organizacji jest koniecznym warunkiem dodania punktów do konta Uczestnika w Programie.

7.5. Podsumowanie punktów  przyznanych  przez Uczestników  danym Organizacjom i ogłoszenie rankingu Organizacji nastąpi do dnia 18 stycznia 2017 r. Oddawanie głosów na cele Organizacji będzie możliwe do 16 stycznia 2017 r. do godziny 23:59. Ranking Organizacji zostanie ogłoszony na Stronie: www.zmiloscidoradosci.pl w dniu 18 stycznia 2017 r.

7.6. W przypadku, gdy dwie Organizacje otrzymają tę samą liczbę punktów w Programie, Organizator przyzna miejsce wyższe Organizacji, która pierwsza zdobyła określoną liczbę punktów.

 1. Strona Programu

8.1. Program jest prowadzony za pośrednictwem strony www.wawelradoscwyzwala.pl i www.zmiloscidoradosci.pl. Użytkownicy strony www.wawelradoscwyzwala.pl zostaną przekierowani na stronę www.zmiloscidoradosci.pl. (dalej: „Strona”). Strona jest udostępniana Uczestnikom Programu w celu zapoznania się z zasadami Programu i prowadzonych Aktywności, jak również informacji o Organizacjach  i celach użytecznych społecznie wspieranych przez WAWEL S.A. w ramach Programu. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Strony innych usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.2. Korzystanie z Strony możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Uczestnikowi – użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.0 i nowsze bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail).

 1. Reklamacje

9.1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.zmiloscidoradosci.pl, albo w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Program: Z miłości do radości”. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.

9.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny – a jeśli Uczestnik podał wyłącznie adres e-mail do korespondencji - pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

9.5. Reklamacje niezupełne, nieczytelne bądź nieprawidłowe oraz z innych przyczyn wadliwe, nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień co do przedmiotu i treści reklamacji.

9.6. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Programem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

 1. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520  Kraków. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

10.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora do celów związanych z realizacją Programu.

10.3. Za odrębną zgodą, dane osobowe wykorzystywane będą również w celach marketingowych, w celu przeprowadzania badań/ankiety, statystyki handlowej tj. badania grupy docelowej konsumentów  oraz w celu przesłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

10.4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych w celu realizacji Programu - uniemożliwi korzystanie z Programu.

10.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich poprawiania, jak również może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych – z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z tej decyzji regulowanych przepisami prawa.

10.6. Uczestnicy mają możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego do Programu dostępnego na stronie www Programu – www.zmiloscidoradosci.pl,  w zakładce  „rejestracja”  (www.zmiloscidoradosci.pl/rejestracja) przy pierwszej rejestracji przez Uczestnika. Zgoda udzielana jest poprzez oznaczenie wybranych przez Uczestnika zgód.

 1. Postanowienia Końcowe

11.1. Regulamin Programu jest dostępny na Stronie www.zmiloscidoradosci.pl oraz w siedzibie Organizatora: WAWEL S.A. ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520  Kraków w czasie trwania Programu, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

11.2. Wszelkie formy kontaktu na adresy i numery telefonów, w tym adresy i numery telefony Uczestników wpisane przy rejestracji w Programie będą uważane za prawidłowe, o ile Organizator nie zostanie poinformowany przez Uczestnika o zmianie tych danych.

11.4. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika, w ramach uczestnictwa w Programie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności w sposób, który zwiększa szanse na uzyskanie nagrody w Programie , w tym niedopuszczalne są działania o charakterze hakerskim. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Programu czy też pozbawienie go statusu.

11.5. W sprawach dotyczących Programu, nieuwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.

11.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, w tym odwołanie, skrócenie lub wydłużenie trwania Programu, rozszerzenie listy Produktów objętych Programem. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu. Organizator ogłosi informację o zmianach, jak również opublikuje zmieniony tekst regulaminu na 30 dni przed wejściem w życie zmian – na stronie internetowej Programu. Postanowienie to nie dotyczy publikowania na Stronie regulaminów aktywności dodatkowych prowadzonych w ramach Programu, które obowiązują z dniem publikacji lub odpowiednio z dniem wskazanym jako data rozpoczęcia aktywności.

11.7. Dla Uczestników Programu Organizator uruchomił infolinię (12) 25 42 111, która ma służyć komunikacji w zakresie Programu (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls wg taryfy danego operatora, dostępna z polskich sieci telekomunikacyjnych) (dalej „Infolinia”) – czynną w terminie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 16.00. Dodatkowo Organizator udostępnił  skrzynkę e-mail pod adresem: info@zmilosidoradosci.pl, na którą Uczestnicy i osoby zainteresowane Programem będą mogły wysyłać pytania i sugestie dotyczące Programu.

Organizator

Uwaga: Regulaminu Programu "Z Miłości do Radości" obowiązujący do 31.08.2016. Zobacz
Dodatkowe Regulaminy

Pobierz regulamin akcji „Podwójne Punkty z okazji Dnia Dziecka”
Pobierz regulamin akcji „Trzy razy więcej punktów za Tofflairsa we wrześniu”
Pobierz regulamin akcji „Pięć razy więcej punktów za czekoladę Milkizz”
Pobierz regulamin akcji „Dwa razy więcej punktów za rejestracje paragonu w listopadzie” Regulamin konkursu „Przedświąteczny konkurs z miłości do radości”
Regulamin Akcji „Dwa razy więcej punktów za produkty świąteczne”
Lista zwycięzców w „PRZEDŚWIĄTECZNYM KONKURSIE Z MIŁOŚCI DO RADOŚCI”
Regulamin Akcji „Dwa razy więcej punktów za rejestracje paragonu w styczniu”